Almindelige abonnementsbetingelser for AIA anlæg For indbrudsalarmanlæg med overvågning, udrykning og vedligeholdelse

Gældende pr. 1. november 2022

Gældende abonnements vilkår

For abonnementet gælder disse abonnementsbetingelser. Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, vilkårene er altid tilgængelige i opdateret version på CamVisions hjemmeside.

Ejendomsret

Abonnenten er ansvarlig for alarmsystemets udvendige vedligeholdelse og rengøring. Abonnenten er uberettiget til selv eller ved andre at gøre indgreb i, reparere, ændre eller flytte alarmsystemet. Abonnenten lejer anlægget af CamVision A/S for at opnå gunstig installationsomkostning.

Installation

Alarmsystemet tilsluttes døgnbemandet vagtcentral gennem telefonledningen, internet eller GPRS. Omkostninger ved etablering af nødvendige telefonstik o.lign. er ikke indeholdt i tilbud for installation og betales af abonnenten i, henhold til teleselskabernes vilkår og takster.

Overvågning

I abonnementet er indeholdt 24 timers overvågning af vagtcentral. Eventuelt abonnement/gebyrer/afgifter til teleselskaberne for anvendelse af telefonnettet m.m. er ikke Indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten. Når der via signaloverføringen indløber alarmsignal til vagtcentralen, følger vagtcentralen den forholdsordre, der er udarbejdet i samråd med abonnenten. De første 8 dage efter, at signaloverførslen til vagtcentralen er etableret, betragtes som prøvetid, og derefter vil alarmreaktion blive iværksat i henhold til den aftalte forholdsordre. Vagtcentralen afgør ved modtagelse af alarm, hvorvidt der samtidig med udrykning af alarmpatrulje skal ske orientering af politi. Vagtcentralens orientering af politiet følger politiet og Justitsministeriets fastsatte vilkår. Betaling af gebyrer og/eller afgifter til politiet er ikke indeholdt i abonnementet og betales af abonnenten. Til brug ved udrykninger skal af abonnenten deponeres nøgler i nøgleboks, der af CamVision A/S monteres på alarmadressen. Der skal til enhver gældende tid være uhindret adgang til denne for vagten. Der skal deponeres et antal nøgler, der sikrer, at CamVision A/S vagt har adgang til alarmadressen i overensstemmelse med den aftalte forholdsordre. CamVision A/S har intet ansvar for de deponerede nøgler. Ved ændring af låse skal abonnenten rekvirere CamVision A/S til deponering af de nye nøgler i nøgleboksen. Denne ydelse er ikke indeholdt i abonnementet og betales særskilt af abonnenten. CamVision A/S er berettiget til for abonnentens regning at rekvirere låsesmed, såfremt der ved udrykning, hvor CamVision A/S skal have adgang til de sikrede områder, ikke i nøgleboksen findes brugbare nøgler. I den med abonnenten aftalte forholdsordre er oplyst et kodeord/brugerkode, som skal anvendes af abonnenten ved henvendelse til vagtcentralen i forbindelse med prøve- og fejlalarmeringer. CamVision A/S er uden ansvar for skader som følge af misbrug af kodeord/brugerkode. Abonnenten bør mindst én gang pr. år på eget initiativ gennemføre en prøvealarmering til vagtcentralen. En sådan prøvealarmering skal inden 2 minutter, afmeldes til vagtcentralen med anvendelse af korrekt kodeord/brugerkode.

Udrykning

l abonnementet er indeholdt udrykning af alarmpatrulje. Ved modtagelse af alarm på vagtcentralen foretages udrykning af alarmpatruljen. Alarmpatruljen vil ved fremkomst til alarmstedet foretage udvendig og/eller indvendig patruljering i henhold til den aftalte forholdsordre.
Abonnementet omfatter ikke alarmudrykninger ved fejlalarmer forårsaget af kunden eller 3.part, som ikke er afmeldt indenfor 2 minutter til kontrolcentralen, samt manglende vedligeholdelse, herunder rengøring af alarm udstyret, sensorer m.m. som har forårsaget en fejl alarm.
Hvis vagten benyttes som primær kontakt, ændres det md. vederlag tilsvarende efter fastsat tarif i %. Denne Tarif er variabel, og kan reguleres med 3 mdr. varsel. Taksten for vagtudkald er for disse også ændret, for primær udkald i niveau 20,30 øges med 0 %, niveau 40 øges med 50%. gældende for niveau 50 & 60 øges prisen med 100%. Dette medfører udryknings tider som beskrevet af F&P 2006. Ved skader som følge af indbrud/indbrudsforsøg, hærværk eller lignende, vil Alarmpatruljen foranledige nødvendige midlertidige skadesbegrænsende foranstaltninger gennemført for abonnentens regning. Som skadesbegrænsende foranstaltninger anses bl.a. vagt på alarm- adressen, afdækning, håndværkerassistance og retablering af alarmsystemet. Alarmpatruljen skaffer sig selv og/eller politi og/eller montør og/eller håndværker og/eller redningskorps og/eller en af abonnenten udpeget kontaktperson adgang til de sikrede lokaliteter i overensstemmelse med de adgangsmuligheder der forefindes. Ved gentagne falske alarmeringer er CamVision A/S berettiget til efter forudgående skriftlig varsel at føre udgiften ved fremtidige udrykninger af nævnte art i regning hos abonnenten. CamVision A/S er berettiget, men ikke forpligtet, til ved konstatering af fejl på teleselskabernes signaloverførselssystem, der medfører, at alarmsystemet ikke fungerer, ved strømsvigt, batterisvigt og lignende etablere vagt på alarmadressen for abonnentens regning, samt at foranledige midlertidige skadesforebyggende foranstaltninger gennemført ved reparation, tilkobling m.v. for abonnentens regning.
Kundeforudsaget udrykninger faktureres med 1.495,- pr. kørsel. Ved vægterudrykningen er der inkluderet 30 minutter på kundens adresse. Efterfølgende tid faktureres med 547,50- pr. påbegyndt 30 minutter.

Vedligeholdelse

I abonnementet er indeholdt alarmsystemets vedligeholdelse som følge af almindelig brug. Dog er batteri/akkumulator skift samt ikke fastmonterede dele abonnentens ansvar og vedligeholdelse sker på abonnentens regning. Reparationer og ændringer på alarmsystemet må alene udføres af CamVision A/S. Reparationer foretages inden for normal arbejdstid. Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på alarmsystemet, der er forårsaget af fejl i de af teleselskaberne leverede dele og fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt og lignende, er ikke omfattet af abonnementet og betales af abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for, at alarmsystemet er dækket af forsikring, og at reparation, omfattet af sådan forsikring, udføres af CamVision A/S for abonnentens regning. Sådanne reparationer omfatter bl.a. fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, overlast på alarmsystemet o.lign. Abonnenten forpligter sig til at give CamVision A/S meddelelse, hvis alarmsystemet er i uorden. Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af alarmsystemet, som er en konsekvens af påbud fra eller foranstaltninger foretaget af offentlige myndigheder eller teleselskaber, kan uanset hvad af CamVision A/S kræves betalt af abonnenten.

Betaling

Abonnenten betaler et månedligt abonnement, samt for opsætning af alarmsystemet. Abonnementet betales 3 måneder forud og beregnes fra den dag, anlægget tilsluttes vagtcentral. Betaling anses for at være rettidig, såfremt den er modtaget senest 8 dage efter fakturadato. CamVision A/S er berettiget til at opkræve gebyr ved forsinket betaling.

Prisregulering

Aftalen reguleres en gang årligt med en prisstigning på 3%.

CamVision A/S ansvar

CamVision A/S ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger. CamVision A/S hæfter hverken for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, eller for tab ved skader, som abonnenten kan sikre sig dækning for ved tegning af skadesforsikring i et forsikringsselskab. CamVision A/S påtager sig intet ansvar for skader som følge af fejl ved de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførslen eller telefon trafikken, men forpligter sig alene til at gennemføre eventuel fejlretning på CamVision A/S materiel hurtigst muligt. CamVision A/S påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign CamVision A/S ansvar begrænses således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige 50.000 kr.

Overdragelse

Abonnementet kan ikke overdrages uden efter aftale med CamVision A/S, der kan betinge sit samtykke af betaling af et overdragelses-vederlag.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af en måned såvel af abonnenten som af CamVision A/S . Dog tidligst af abonnenten, 36 betalte måneder efter abonnementsaftalens indgåelse. Abonnenten er uberettiget til at nedtage eller lade andre nedtage hele eller dele af alarmsystemet. Ved abonnementets ophør demonterer CamVision A/S alarmsystemet helt eller delvist efter CamVision A/S valg. Er der behov for efter reparationer af vægge eller lignende i forbindelse med afmonteringen, påhviler disse abonnenten. Ved abonnementets ophør betaler abonnenten et nedtagningsgebyr på 2500 kr.

Misligholdelse

Erlægges betalingen ikke rettidigt i overensstemmelse med punktet betaling, og ikke er CamVision A/S i hænde senest 7 dage efter skriftlig anmodning, har CamVision A/S ret til at: – at hæve kontrakten – at nedtage/fratage alarmsystemet – at kræve de forfaldne ubetalte ydelser betalt – at kræve samtlige uforfaldne ydelser betalt indtil det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt kontrakten i overensstemmelse med punktet Opsigelse, at kræve erstatning for sit tab i anledning af misligholdelsen, herunder omkostningerne l forbindelse med nedtagningen af alarm- systemet.

Aftaler

Alle aftaler skal anføres på kontrakten, da mundtlige aftaler ikke har gyldighed.