Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. januar 2018

Leverancen

Det påhviler modtager at tage imod leverancen samt kontrollere antal og godskondition. Reklamation over mangler eller skader bedes omgående (senest 3 dage fra levering) rettet til CamVision A/S (herefter kaldet CV). Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os ansvar.

Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse eller bekræftelse pr. telefon, og kun indholdet af ordrebekræftelsen er bindende for os. Leveringstid anføres altid efter bedste skøn, men uden binding for sælger. En eventuel forsinkelse berettiger ikke til ordreannullering eller erstatningskrav for køber, med mindre forventet leveringstid forsinkes med mere end 4 uger. Sælger har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure/ændringer i ordre eller ikke opfyldelse af præstationer fra købers eller tredjemands side. Varer, der ikke aftages ved leveringsfristens udløb, kan forlanges betalt med fremsendelse af faktura. Efter betaling kan varerne henstå på vores lager for købers risiko, så længe pladsforholdene tillader dette. Efter 4 uger overgår varen til sælger uden at disse krediteres.

Opbevaring af leverancen

Ved leverancer fra CV, der tillige indeholder montage, vil leverancen normalt finde sted ugen før montageopgaven igangsættes. Det påhviler kunden at drage omsorg for, at varerne opbevares på et tyverisikret og tørt sted. Endvidere, såfremt leverancen henstilles udendørs, sikre med afdækning for vejrliget, samt sikre at der ikke henstilles andre leverancer oven på varerne. Tyveri og skader, som følge af dårlige opbevaringsforhold, er leverandøren og CV uvedkommende og leverancen henstår derfor fra leveringen, for købers regning og risiko.

Arbejds- og betalingsspørgsmål

Ordrens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør). Endvidere, at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang. Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt. Vurdering af behovet for evt. leje af lift påhviler sælger idet, alle arbejdsregler skal overholdes. Betaling for leje af lift påhviler kunden. Montagen fordrer, at befæstningen finder sted i materiale der er egnet. Væg og gulv skal være plane, samt i lod og vage. Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Evt. skader anses som hændelige og CV påtager sig intet ansvar herfor. Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur ol. indgår ikke i leverancen med mindre dette er specifikt beskrevet ordrebekræftelsen. Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm, 230 V uden for CVs leverance, med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelse/tilbud. Et hvert kabeltræk i anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis, og vil blive faktureret særskilt. Enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for CVs leverance.

Materiel til rådighed ved CV montage

Det påhviler kunden at sørge for adgang til 230 V til brug for montagearbejdet. Såfremt der ønskes remote access til systemet, enten til brug for billede transmission eller service modul ifb. Med serviceaftale påhviler det kunden, at få etableret internet-stik i umiddelbar nærhed af centralplacering.

Betalingsbetingelser

Materialeleverance 8 dage netto fra levering og montageleverance 8 dage netto. Sælger kan frit vælge, at fakturere såvel levering og montagebeløbet samlet 8 dage netto fra påbegyndt montage. Sælger kan frit vælge, at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept. En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materialeleverancen.

Rabatter af enhver art, ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører, at rabatter ophæves og opkræves til fulde. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato med den til enhver af CV tid fastsatte rentesats, p.t 2% pr. påbegyndt måned, som vil fremgå af fakturaen. Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til lov om kreditaftaler af 1990, indtil samtlige ydelser er betalt incl. Eventuelle renter og gebyrer. CV forbeholder sig ret til elektronisk at spærre adgangen til og lukke overvågningssystemet ned, således at dette ikke længere er i drift indtil fuld betaling har fundet sted. Ejendomsretten overføres først, når leverancen er fuldt ud betalt. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom kunden er forpligtet til at holde denne forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, f.eks. brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektroniske forstyrrelser, lynskader eller lign.

Garantibetingelser

Ved overdragelse af det leverede overtager kunden overfor 3. Part alle forpligtigelser, som er forbundet med driften og eventuelle forstyrrelser forårsaget heraf. I en periode på 12 måneder for erhverv og 24 måneder for private fra varens leveringsdato, påtager CV sig udbedring af fejl i det leverede anlæg, når fejlen har karakter af materiale- og fremstillingsfejl. Fejl, der skyldes overlast, slitage og eller fejlbetjening, er ikke omfattet af CVs afhjælpningspligt. CV omskifter eventuelt defekte dele ved levering af nye eller reparerede dele for egen regning og afholder den ved fejlens udbedring medgåede arbejdstid og kørsel. Udbedringer skal kunne udføres fortløbende indenfor CV normale arbejdstid. CV påtager sig intet ansvar for leverancer, som ikke er fortaget af CV eller dennes underleverandører, som en del af den indgående entreprise/købsaftale.

Opbevaring af IP-adresser

CV forbeholder sig ret til at opbevare IP-adresse til kundens overvågningsløsning. IP-adressen benyttes udelukkende til servicebrug og VSM (virtuel sign monitor) såfremt denne ydelse er tilvalgt. Kunden har mulighed for selv at ændre adgangskoden såfremt, at det ikke ønskes CV har billede mæssig adgang til systemet. Produkt ansvar

CVs ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger. CV dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til til CVs produkter. CV hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, samt driftstab tidstab, avancetab eller lignede indirekte tab. CV ansvar er begrænset såldes, at erstatningen i intet tilfælde kan overstige Kr. 100.000. Enhverv skade skal omgående meldes til CV. Udbedring heraf kan ske efter CV forudgående skriftlige accept. CV påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign

CamVision A/S
Tlf: 70 23 05 22
E-mail: info@camvision.dk